Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 30 May 2023
ASOCIATIA Revolutionara "Clubul Televiziunea 22", Convoaca Conferinta de dare de seama si alegeri in data de 09.06.2023 ora 12.00 la sediul asociatiei. In cazul neindeplinirii cvorumului se reconvoaca in data de 12.06.2023 ora 12.00. Contact: Dan Cugler: 0724.225.514, Marian Paun 0729.212.642.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 23 May 2023
COMUNICAT: Informam investito-
rii si actionarii societatii DORNA
TURISM SA -Vatra Dornei ca, in
conformitate cu prevederile Re-
gulamentului nr. 5/2018, Raportul
pentru Trimestrul I 2023 al socie-
tatii a fost transmis catre A.S.F. si
B.V.B. -Piata AeRO. Acest raport
poate fi consultat la cerere, la
sediul societatii din Vatra Dornei,
str. Republicii nr. 5, pe website-
ul www.dornaturism.ro sau la
adresa www.bvb.ro, simbol DOIS,
incepand cu data de 19 mai 2023.
Informatii suplimentare la telefon
0230/371150 sau la adresa: offi-
ce@dornaturism.ro. Presedintele
Consiliului de Administratie: ing.
Alexandru Vezeteu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 May 2023
Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.147/26.04.2023, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 32160, situata in strada Șoseaua Turnu Magurele, nr.6F. Vanzarea terenului mentionat se face conform art. 363 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Hotararii Consiliului Local nr.147/26.04.2023. Licitatia va avea loc in data de 22.06.2023, ora 10.00, la sediul Municipiului Alexandria, strada Dunarii, nr.139, judetul Teleorman. inscrierile la licitatie se primesc la Registratura Primariei Municipiului Alexandria pana cel mai tarziu la data de 19.06.2023, orele 16.00. Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat. impotriva licitatiei se poate face contestatie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132. Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 09.06.2023, ora 12.00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 May 2023
ADMINISTRATORUL Societatii Compania de Turism Hoteluri si Restaurante PADIS S.R.L. Convoaca in baza Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art. 18 din actul constitutiv al Societatii Compania de Turism Hoteluri si Restaurante PADIS S.R.L, Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor, pentru data de 06.06.2023, ora 14.00 la adresa Mun. Oradea, P-ta Cetatii 26, Judetul Bihor, birou avocat BOTAN SEBASTIAN. in cazul in care la data de 06.06.2023 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire a oricareia dintre adunari, adunarea generala respectiva este convocata pentru data de 07.06.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIATILOR: Discutarea si aprobarea urmatoarelor: 1. Majorarea capitalului social al societatii de la valoarea de 10.000 lei, la valoarea de 1.000.000,00 lei, prin conversia sumei de 990.000,00 lei reprezentand creditare din partea asociatului AVIROM PACK SRL, in baza contractului de finantare 1/2014. Ca urmare a majorarii, structura capitalului social de 1.000.000,00 lei al Compania de Turism Hoteluri si Restaurante Padis S.R.L. este urmatoarea: AVIROM PACK S.R.L. in calitate de asociat, va detine 99.510 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 995.100 lei, reprezentand 99,51% din capitalul social. DREANA MIRELA in calitate de asociat, va detine 99 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 990 lei, reprezenand 0,099% din capitalul social. DREANA ADRIAN in calitate de asociat, va detine 1 parte sociala in valoare totala de 10 lei, reprezentand 0,001% din capitalul social. POPA CORNEL GHEORGHE in calitate de asociat, va detine 100 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 1.000 lei, reprezentand 0,1% din capitalul social. HAFEZE INVESTMENTS LTD in calitate de asociat, va detine 290 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 2.900 lei, reprezentand 0,29% din capitalul social. 2. Radierea de la ORC a administratorului Citre Cornel Viorel ca urmare a cererii de demisie din data de 04.11.2021 a acestuia. 3. Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al societatii Compania de Turism Hoteluri si Restaurante Padis S.R.L. in urma aprobarii majorarii capitalului social de la valoarea de 10.000 lei la valoarea de 1.000.000 lei si a demisiei din functia de administrator a dlui Citre Cornel Viorel. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii situat in: Municipiul Oradea, P-ta Cetatii 26, Judetul Bihor, incepand cu data convocarii, de luni pana vineri, intre ora 13.00 si ora 15.00

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 10 May 2023
CONVOCATOR Administratorul unic al S.C. EXPLORE ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6250/2008, cod fiscal 23657140 CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.06.2023, ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bilantului si Contului de profit si pierderi pe anul 2022. 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar 2022. 3. Repartizarea profitului realizat sub forma de dividende. Administrator unic, Cristian Tudorescu

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 08 May 2023
In data de 14.05.2023 are loc Adunarea
Generala a Asociatiei Proprietarilor de
Terenuri Vrata, la sediul Asociatiei, din
comuna Vrata, judetul Mehedinti.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 08 May 2023
Se convoaca AGA a SC PRODIN SA in Str.
Valsanesti nr.1B, sect.3,Bucuresti, in data
de 25.05.2023, la ora-14.00, in scopul
dezbaterii si aprobarii urmatoarelor:
1.Bilant anul-2022. 2.Masuri
organizatorice. Tel.0737528980

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 05 May 2023
Se convoaca AGA a SC PRODIN SA in Str.Valsanesti nr.1B,sector 3,Bucuresti ,in data de 25.05.2023 ,la ora 14.00,in scopul dezbaterii si aprobarii urmatoarelor : 1.Bilant anul 2022 2.Masuri organizatorice . Tel.0737528980

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
CONVOCARE
in conformitate cu prevederile art. 113, 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, Administratorul Societatii Comerciale IATSA S.A., cu sediul in Municipiul Arad, str. Stefan cel Mare, nr.2-4, inregistrata la O.R.C. Arad cu numarul J.02/470/1996, C.U.I. 8610969, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 03.06.2023, ora 10,00, la sediul S.C. IATSA S.A. din Arad, Str. Stefan cel Mare, nr.2-4, jud. Arad, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.05.2023 cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

Aprobarea semnarii Actului aditional la Antecontractul de vanzare autentificat sub nr. 2508 din data de 17.12.2021 de catre SPN Monica Pop si Asociatii, (denumit in continuare "Antecontractul"), avand ca obiect urmatoarele:
Modificarea suprafetei Terenului din Antecontract, avand ca obiect imobilul format din:parcela de teren in suprafata de 3.230 mp situata in Municipiul Arad, Calea Timisorii nr. 127, Judetul Arad, avand nr. cadastral 309773 (nr. topografic 4474/637-635; 636-638;639.640;641.642.643/a/2; 641.643/a/1/2-Aradul-Nou), intabulata in Cartea Funciara nr. 309773 (nr. CF vechi 237-Aradul Nou) a localitatii Arad, pe care se afla in prezent constructiile C1-depozit in suprafata de 298 mp si C2-magazin auto in suprafata de 93 mp;parcela de teren in suprafata de 6.236 mp, situata in Municipiul Arad, Strada Ștefan cel Mare, nr. 2-4, judetul Arad, avand nr. cadastral 310073 (nr. topografic 4474/637-635; 636-638; 639-640;641-642-643/a/2; 641-642-643/a/1; 643/a/1/1 Aradul Nou, intabulata in Cartea Funciara nr. 310073 (nr. CF vechi 6287 Aradul Nou) a localitatii Arad, pe care se afla in prezent constructiile C1-constructie compusa din: 17 hale, 5 grupuri sanitare, 2 vestiare, 2 depozite, blau, 12 birouri, 2 casa scarii, rampa urcare, lift, magazie, receptie, hol, intrare, bar si sala sedinte, in suprafata la sol de 2147 mp, suprafata desfasurata de 4628 mp, si C2-post trafo-centrala termica in suprafata de 196 mp;
Modificarea unor termene din Antecontract.
Aprobarea imputernicirii persoanei, care va reprezenta societatea in vederea implementarii hotararii, care va negocia toate clauzele contractuale si va semna in mod valabil in numele societatii orice inscrisuri, inclusiv a Antecontractului si Contractul de Vanzare-Cumparare, precum si actele aditionale subsecvente la acestuia.
La sedinta pot participa numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 12.05.2023.
in cazul in care, la prima convocare din data de 03.06.2023, din orice motiv A.G.E.A. nu se va putea intruni sau nu va putea lua o decizie valida, a doua convocare pentru aceasta adunare generala extraordinara a actionarilor este stabilita pentru 04.06.2023, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17.05.2023, la sediul societatii.
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generala, redactata si semnata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care va fi depusa in original cu 48 de ore inainte de adunare la sediul societatii.


ADMINISTRATOR UNIC,
Ștefan Cornelia

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 02 May 2023
CONVOCATOR. in data
de 29.05.2023 la sediul
societatilor: SC Confexpeli SA
la ora 11,00, SC Focus Star
Company SRL la ora 12,00 si
SC Altus Company SRL la ora
10,00, din Sebes, str. Dorin
Pavel, nr. 30 se vor desfasura
lucrarile Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor respectiv
Asociatilor cu urmatoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea raportului
de gestiune al Consiliului de
Administratie; 2. Aprobarea
raportului Comisiei de Cenzori;
3. Aprobarea bilantului contabil,
a contului de profit si pierderi
pe anul 2022. 4. Diverse. In
cazul in care la data mai sus
mentionata nu vor fi intrunite
conditiile de cvorum, o alta AGA,
cu aceeasi ordine de zi, va avea
loc in data de 30.05.2023, la
urmatoarele ore SC Confexpeli
SA la ora 11,00, SC Focus Star
Company SRL la ora 12,00 si SC
Altus Company SRL la ora 10,00
la sediul societatilor. Consiliul de
Administratie

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 02 May 2023
Administratorul unic al S.C. Agrostar S.A., cu sediul in Constanta, str. Interioara 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/1629/1991, CUI RO 1863611, in temeiul Legii 31 din 1990 actualizata, art. 117, alin. 6 si ale actelor constitutive ale societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, pentru data de 02.05.2023, ora 10.00, la sediul societatii din strada Interioara nr. 3, Constanta, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 25.04.2023, considerate ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul 2022. 2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind situatia economico-financiara la data de 31.12.2022 si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2022. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023. 4. Revocarea comisiei de cenzori si numirea unei noi comisii. 5. Diverse. in cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, urmatoarea adunare generala este convocata in data de 03.05.2023, ora 10.00, la sediul din strada Interioara nr. 3, Constanta, cu aceeasi ordine de zi. Administrator Unic Ghiorghita Dumitru

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Romania Libera
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
31 May 2023
#boycotAustria